ДОКИ ТРИВАТИМЕ НАРУГА НАД КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ?  Заява Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України (оновлено)

ДОКИ ТРИВАТИМЕ НАРУГА НАД КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ?
Заява Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України (оновлено)


Верховна Рада України 7 лютого ц.р. внесла зміни до української Конституції, зафіксувавши в її тексті курс України на членство в Європейському союзі і в НАТО. Автор законодавчої ініціативи – Президент України П.Порошенко. Прийняття Закону стало  можливим за наявності позитивного Висновку Конституційного суду України. «За» проголосували 334 народних депутати.

Введенням в дію ухваленого Закону без винесення його на всеукраїнський референдум деградований парламент перевищив свої повноваження, вчинив чергову наругу над Основним Законом України, що вже стало звичною практикою.

Справа в тому, що  спрямованість зовнішньополітичного курсу України  була визначена ще в Декларації про її державний  суверенітет (липень 1990 р.), здійснюючи яку Верховна Рада  24 серпня 1991 року ухвалила Акт проголошення незалежності України, схвалений 1 грудня 1991 року всенародним  голосуванням, на чому наголошується в прийнятій 28 червня 1996 року Конституції України. Отже, внесені до Конституції зміни можуть набрати законної сили тільки після затвердження їх всеукраїнським референдумом.

Однак це ігноровано як Верховною Радою, так і Конституційним судом, а також Президентом Порошенком.

Є підстави  стверджувати, що зроблено це свідомо. Подаючи законопроект  на розгляд Верховної Ради, Президент із задоволенням публічно відмічав, що його радники "знайшли варіант, як внести зміни до Конституції без проведення всеукраїнського референдуму": відповідні положення закріплені не в І розділі   Основного Закону (стаття 18), де визначаються загальні засади конституційного ладу, що відповідно до вимог статті 156 потребує винесення ухваленого закону на затвердження всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України, а в статтях Конституції, де йдеться про повноваження Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів України, що не вимагає всеукраїнського схвалення.

Тобто і Президент свідомо ухилився від виконання свого прямого конституційного обов'язку. Вступ України в НАТО  підтримують, за словами самого Порошенка з посиланням на результати соціологічних досліджень, не більшість громадян України, а 46 відсотків. Така позиція і дії гаранта додержання Конституції є не що інше, як шахрайство (російською мовою – жульничество). Як можна так поводитися з власним народом? Тим паче у такому важливому питанні!

Внесення до Конституції зазначених змін не означає, що Україна вже незабаром стане членом Європейського союзу і Північного-Атлантичного альянсу, що ще більше обмежить суверенні права Української держави. Фактично вона вже стала, особливо після державного перевороту 2014 року, підмандатною Сполученим Штатам Америки, ЄС і НАТО територією, деградованим придатком Європи.

Рішення Верховної Ради ще й ще раз продемонструвало, що антинародний режим прагне  не до припинення конфлікту на сході країни і врегулювання відносин з Росією, а навпаки – робить все для загострення ситуації, що загрожує виникненням повномасштабної війни. Наслідки її важко навіть передбачити.

Закріплення  в Конституції  курсу на членство України в ЄС і НАТО обумовлене й намаганням  Порошенка заручитися підтримкою радикальних націоналістичних сил на наступних президентських виборах. На це спрямоване й посилення репресій не тільки проти нашої, Комуністичної партії, якій з брутальним порушенням Конституції не дозволено висунути кандидата на президентських виборах, а  й проти інших політичних сил і діячів, які з тих чи інших міркувань не влаштовують владу.

Президія Центрального Комітету Компартії України рішуче протестує проти брутального поводження з Основним Законом держави, порушень конституційних прав громадян і закликає всі демократичні сили країни стати на захист Конституції, об'єднати зусилля з тим, щоб на наступних виборах завдати поразку прихильникам нинішнього тоталітарного, неонацистського режиму, забезпечити державний суверенітет України, її справжню незалежність.

ПРИЙНЯТО

на засіданні Президії ЦК Компартії України

за участю керівників регіональних організацій партії

14 лютого 2019 року


ДО КАКИХ ПОР БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ?

З А Я В Л Е Н И Е

Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Украины

Верховная Рада Украины 7 февраля с.г. внесла изменения в Конституцию, зафиксировав в ее тексте курс Украины на членство в Европейском союзе и в НАТО. Автор законодательной инициативы – Президент Украины П.Порошенко. Принятие Закона стало возможным при наличии положительного Вывода Конституционного суда Украины. «За» проголосовали 334 народных депутата.

Введением в действие принятого Закона без вынесения его на всеукраинский референдум деградированный парламент превысил свои полномочия, совершил очередное надругательство над Основным Законом Украины, что уже стало обычной практикой.

Дело в том, что направленность внешнеполитического курса Украины была определена еще в Декларации о ее государственном суверенитете (июль 1990г.), осуществляя которую Верховная Рада 24 августа 1991 года приняла Акт провозглашения независимости Украины, одобренный 1 декабря 1991 года всенародным голосованием, что подчеркивается в принятой 28 июня 1996 года Конституции Украины. Следовательно , внесенные в Конституцию изменения могут вступить в законную силу только после утверждения их всеукраинским референдумом.

Однако это проигнорировано как Верховной Радой, так и Конституционным судом, а также Президентом Порошенко.

Есть основания утверждать, что сделано это сознательно. Подавая законопроект на рассмотрение Верховной Рады, президент с удовольствием публично отмечал, что его советники «нашли вариант, как внести изменения в Конституцию без проведения всеукраинского референдума»: соответствующие положения закреплены не в I разделе Основного Закона (статья 18), где определяются общие принципы конституционного строя, что согласно статье 156 требует вынесения принятого закона на утверждение всеукраинским референдумом, назначаемым Президентом Украины, а в статьях Конституции, где говорится о полномочиях Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров Украины, что не требует всеукраинского одобрения.

То есть и президент сознательно уклонился от выполнения своей прямой конституционной обязанности. Вступление Украины в НАТО поддерживают, по словам самого Порошенко со ссылкой на результаты социологических исследований, не большинство граждан Украины, а 46 процентов. Такая позиция и действия гаранта соблюдения Конституции есть не что иное, как жульничество. Как можно так обращаться с собственным народом? Тем более в таком важном вопросе!

Внесение в Конституцию указанных изменений не означает, что Украина уже вскоре станет членом Европейского союза и Северо-Атлантического альянса, что еще больше ограничит суверенные права Украинского государства. Фактически она уже стала, особенно после государственного переворота 2014 года, подмандатной Соединенным Штатам Америки, ЕС и НАТО территорией, деградированным придатком Европы.

Решение Верховной Рады еще и еще раз продемонстрировало, что антинародный режим стремится не к прекращению конфликта на востоке страны и урегулированию отношений с Россией, а наоборот – делает все для обострения ситуации, что угрожает возникновением полномасштабной войны. Последствия ее трудно даже предвидеть.

Закрепление в Конституции курса на членство Украины в ЕС и НАТО обусловлено и стремлением Порошенко заручиться поддержкой радикальных националистических сил на предстоящих президентских выборах. На это направлено и усиление репрессий не только против нашей, Коммунистической партии, которой с грубым нарушением Конституции не разрешено выдвинуть кандидата на президентских выборах, но и против других политических сил и деятелей, которые по тем или иным соображениям не устраивают власть.

Президиум Центрального Комитета Компартии Украины решительно протестует против грубого обращения с Основным Законом государства, нарушений конституционных прав граждан и призывает все демократические силы страны встать на защиту Конституции, объединить усилия с тем, чтобы на предстоящих выборах нанести поражение сторонникам нынешнего тоталитарного, неонацистского режима, обеспечить государственный суверенитет Украины, ее подлинную независимость.

ПРИНЯТО

на заседании Президиума ЦК Компартии Украины

с участием руководителей региональных организаций партии

14 февраля 2019 года


Вы можете обсудить этот материал на наших страницах в социальных сетях